Oppdatert 19. desember 2004

[Hemnes Samiske Forening - stiftet 6. april 2000]  Hemnes Samiske Forening
Stiftet 6. april 2000

MEDLEMSKAP kr. 150,-

Hemnes Samiske Forening oppfordrer alle som ønsker å støtte vår sak, å melde seg inn i vår forening.
Du må ikke være same for å være medlem.
Som du ser i vår §2 har vi vedtaksfestet at vi IKKE beskjeftiger oss med politiske stridsspørsmål:

§ 2 FORMÅL
a. Fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og
    folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.
b. Sosialt senter for opplysning av den oppvoksende slekt i forbindelse med
    samisk og spesielt sydsamisk kultur.

§ 3 MEDLEMSKAP
a. Enkeltpersoner som anerkjenner HSFs vedtekter kan bli medlem av HSF.
    For å bli regnet som medlem må kontingent være betalt.
b. Barn under 16 år betaler ikke medlemskontingent og
    føres opp i medlemsregisteret på foresattes anmodning.
        Dette er blitt tolket av årsmøtet 2004 på den måten at barn som
        IKKE fyller 17 år i det året det gjelder for, IKKE betaler kontingent!

    Hemnes Samiske Forening ønsker deg velkommen som medlem.

MELD DEG INN I SAME MANTALLET

Vi ønsker også å informere om at alle som kan gjøre det, melder seg inn i samementallet og gjør det.
Ikke nødvendighetsvis bare for å kunne avgi stemme til Sametinget,
men for å gi myndighetene begrtep om hvor stor den samiske beforlkningen er.

Last ned INNMELDINGSSKJEMA til same mantaller som du finner i menyen til venstre på siden,
og send det til den kommunen du bor i.

Vennliget gi tilbakemelding til redaktøren hvis du finner feil eller eller annet å bemerke!

Send til redaktøren.