VEDTEKTER FOR HEMNES SAMISKE FORENING

Vedtatt 14. april 2007 (jfr. § 9)

Utskriftsvennlig versjon - krever Acrobat Reader - eller tilsvarende.

 

§ 1       FORMÅL

 1. Fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.
 2. Sosialt senter for opplysning av den oppvoksende slekt i forbindelse med samisk og spesielt sydsamisk kultur.

 

§ 2       ORGANISASJON

 1. Hemnes Samiske Forening, forkortes HSF, stiftet 6. april 2000, er en partipolitisk nøytral organisasjon.
 2. HSF kan tilsluttes en partipolitisk nøytral organisasjon. Vedtak om tilslutning eller utmeldelse vedtas av 2 etterfølgende årsmøter.
 3. HSFs logo er bearbeidet av en akvarell som oppbevares i Hemnes Museums deponi.     Jfr. egne forskrifter om bruk av HSFs logo.

 

§ 3       MEDLEMSKAP

 1. Enkeltpersoner som anerkjenner HSFs vedtekter kan bli medlem av HSF. For å bli regnet som medlem må kontingent være betalt.
 2. Barn som fyller 16 år mellom 1. januar og 31. desember betaler medlemskontingent. 

 
     
§ 4.0    ÅRSMØTE, EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE, MEDLEMSMØTE
Årsmøtet er HSF øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinært årsmøte behandler kun den / de sakene det innkalles for.

§ 4.1    Beslutningsdyktighet / Talerett / Stemmerett

 1. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmene.
 2. Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett men talerett.
 3. Bare medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av møtet.
 4. På årsmøte eller medlemsmøte deltar styret med stemmerett i alle saker som ikke gjelder regnskap eller årsberetning.
 5. På årsmøte der kasserer, regnskapsfører og eller revisor deltar har de talerett men ikke stemmerett i saker som omhandler regnskap og budsjett.

§ 4.2    Innkalling

 1. Ordinært årsmøte trer sammen etter oppslag, tilskriving av medlemmene eller annen høvelig bekjentgjøring minst 1 måned før møtet.
 2. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
 3. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det.
 4. Medlemsmøter innkalles av styret uten spesiell tidsfrist.
 5. Medlemsmøter kan behandle saker som ellers ikke er i strid med vedtektene.

 

§ 4.3    Ordinær årsmøtebehandling
Det ordinære årsmøtet skal:

 1. behandle innkalling
 2. velge møteleder
 3. velge møtesekretær
 4. velge 2 protokollunderskrivere
 5. behandle saksliste
 6. behandle årsmelding
 7. behandle revidert regnskap
 8. behandle budsjett for inneværende år
 9. fastsette kontingent
 10. behandle saker
 11. avholde valg

 

§ 4.4    Valg
Valg utføres slik at kontinuitet i styret søkes opprettholdt.
Funksjonstid til et medlem kan endres av årsmøtet med vanlig flertall.

            Det ordinære årsmøtet skal velge:

 1. Leder                                                                     (2 år)
 2. 4 styremedlemmer                                                  (2 år)
 3. 3 vara medlemmer til styret i nummerrekefølge         (2 år)
 4. 1 revisor                                                                 (1 år)
 5. Leder av valgkomitéen                                            (1 år)
 6. 2 medlemmer til valgkomité                                     (1 år)
 7. 2 varamedlemmer til valgkomitéen                           (1 år)
 8. Medlemmer til eventuelle utvalg.

 

§ 4.5    Valgbarhet
Valgbare til tillitsverv er alle medlemmer

 

§ 4.6    Avstemmingsmåter

 1. Ved stemmelikhet i valg, gjennomføres omvalg, deretter loddtrekning.
 2. Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges.
 3. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
 4. Ved stemmelikhet i styresaker, teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 4.7    Protokoll / Referat

 1. Det skal føres vedtaksprotokoll over årsmøteforhandlingene.
 2. Årsmøteprotokollen er ikke offentlig tilgjengelig. Medlemmer har full innsynsrett.
 3. Årsmøteprotokollen skal underskrives av 2 medlemmer.
 4. Referat fra årsmøteprotokollen i bevitnet stand av styret er offentlig tilgjengelig.

 

§ 5       STYRET

 1. HSF ledes av et styre på 5 medlemmer og konstituerer seg selv.
 2. Styret velges av årsmøtet og skal lede HSF i perioden mellom årsmøtene.
 3. Varamedlemmer innkalles til forhandlingene.
 4. Hvis styret ikke kan velge en kasserer, bemyndiges styret til å engasjere en regnskapsfører.
 5. Styret utnevner midlertidige komiteer / utvalg etter behov.
 6. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
 7. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede.
 8. Ved stemmelikhet teller leder eller nestleders stemme dobbelt.
 9. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni.
 10. Det skal føres protokoll over forhandlingene i styret.
 11. I januar skal regnskap oppgjøres og revideres.
 12. I januar skal årsberetning skrives.
 13. Budsjett for kommende år utarbeides og budsjett for inneværende år revideres.
 14. Søknader om økonomisk støtte sendes før fristenes utløp. Noen frister er på høsten.
 15. Styret plikter å sende opplysninger til Brønnøysund registrene om endringer i styresammensetningen og endring av vedtektene.

 

§ 6       HSFs ØKONOMI

 1. HSFs økonomi er basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og av tildelinger / tilskuddsordninger og egne inntekter.
 2. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av HSFs midler og eiendeler.
 3. Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsverv dekkes etter forhåndsavtale med styret.
 4. Regnskapet følger kalenderåret.

 

§ 7       OPPLØSNING

 1. Oppløsning av Hemnes Samiske Forening kan bare vedtas av 2 årsmøter og må oppnå minst 2/3 flertal ved 2 påfølgende årsmøter eller ekstraordinært årsmøte for å være gyldig.
 2. Disponering av HSFs midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertal på de samme 2 årsmøtene. Midlene skal benyttes til beste for fremme av sydsamisk kultur.
 3. Akvarellen som danner grunnlaget for HSFs logo og oppbevares i Hemnes Museums deponi, tilfaller Sijti Jarnge.

 

§ 8       VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtekter kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall på 2 etterfølgende årsmøter eller et påfølgende ekstraordinært årsmøte.

 

§ 9       GYLDIGHET
Disse vedtekter er vedtatt på årsmøte lørdag 14. april 2007 og avløser i sin helhet vedtektene
vedtatt på stiftelsesmøtet 6. april 2000, årsmøte 5. mai 2001 og årsmøte 11. mai 2002.